ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/Public Grievance Redressal System
ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
e-Janaspandana Government of Karnataka
Siddaramaiah App

Submission Mode
Type
Receipts
Resolved
Rejected
Cumulative Receipts
Cumulative Resolved
Cumulative Rejected
InProgress
Overdue
Today
Month
Today
Month
Today
Month
CM Janata Darshan
CPGRAMS
Call Center
Call Center
E-Mail
E-Mail
EJS
Online
Online

Resolved - Services are delivered to citizens.Delivery may be in time or delayed. Rejected - Service requests are rejected due to insufficient information/documents.
InProgress - Service requests are in progress but no violations of timeline. Overdue - Service requests are in progress but violations of timeline.
In progress...