ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/Public Grievance Redressal System
ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
e-Janaspandana Government of Karnataka
Siddaramaiah App

ಸಚಿವಾಲಯ ವರದಿ/ Secretariat Report
ಇಲಾಖಾವಾರು ವರದಿ/Department Wise
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವರದಿ/District Admin Report
ಜನತಾದರ್ಶನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವರದಿ/Janatha Darshan District Wise Report
Total Record Fetched:: 1. [PMOPG/D/2020/0131064,51872130] In progress... In Progress...